اندیکاتور های بیولوژیکال

اندیکاتور بیولوژیکال بخار

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک دیسک اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت اندیکاتور  میباشد .

در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .

دمای مناسب انکوباتور برای بخار 57 درجه سانتی گراد میباشد .

همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای بخار 24  ساعت می باشد.

اندیکاتور بیولوژیکال پلاسما

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک دیسک اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و اندیکاتور میباشد .

در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .

دمای مناسب انکوباتور برای پلاسما 57 درجه سانتی گراد میباشد .

همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای پلاسما 24 تا 48 ساعت می باشد .

اندیکاتور بیولوژیکال اتیلن اکساید

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک دیسک اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و اندیکاتور  میباشد . در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال
پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .
دمای مناسب انکوباتور برای اتیلن اکساید 37 درجه سانتی گراد
میباشد .

همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای  گاز اتیلن اکساید 48 ساعت می باشذ .