کاغذهای بسته بندی سلولوزی (کاغذ کرپ)

 کاغذ های کرپ کاغذ های سلولزی هستند که بر پایه اکسیژن سفید شده اند و تحت عواملی به آنها استحکام بخشیده شده و از نظر بیولوژیکی درجه بندی گردیده اند . این کاغذ ها مناسب برای استریل با
گاز اتیلن اکساید ، گاما و بخار هستند و به شکل برگ های برش خورده در ابعاد زیر موجود است .

20cm * 20cm

25cm * 25cm

30cm * 30cm

35cm * 35cm

40cm * 40cm

50cm * 50cm

60cm * 60cm

70cm * 70cm

80cm * 80cm

90cm * 90cm

100cm * 100cm

120cm * 120cm