ماژیک اتوکلاو

غیر سمی
 ضد آب
 مقاوم در برابر حرارت
 مقاوم در برابر اسید
 مقاوم در برابر نور
 مقاوم در برابر بخار