سیلر چک

این محصول جهت تست یکنواختی دستگاههای پرس طراحی شده و صرفا باید جهت تست
دوخت کاغذ های مدیکال که تحت استاندارد EN 868 و یا ISO 11607 ساخته شده اند استفاده
میشود .
این مدل سیلر چک جهت تست کاغذ های وی پک طراحی شده است .