جاچسبی

 جهت استفاده راحت از چسب های
اوکی و برش راحت آنها ، دارای مقاومت
، وزنی سبک .