تست pcd و تست helix

این دستگاه یک ابزار چالش فرآیند ( PCD ) است .صحت این فرآیند بوسیله اندیکاتورهای شیمیایی درون
دستگاه میسر می گردد. جهت کنترل چرخه استریلیزاسیون بخار از نظر عدم خروج هوای باقیمانده در لوله
ها ، نشتی در دستگاه استریلیزاسیون و گازهای غیرمتراکم و همچنین کنترل سطوح داخلی وسایل
توخالی،لوله های باریک و تیوپ ها می توان از این نوع ابزار استفاده کرد.
بنابراین با استفاده از ابزار چالش فرآیند می توان از صحت میزان نفوذ بخار به ابزارهای پزشکی اطمینان
حاصل نمود.
هلدر PCD یک متر و هلدر HELIX یک و نیم متر است و واضح است که HELIX شرایط سخت تری را
بررسی میکند.