تست پروتئین

یک اندیکاتور معیاری است که با آرامش خاطر میتوان آنرا د بیمارستان ها برای تعیین اثر بخش بودن و صحت عمل شستشو و ضدعفونی
قبل از فرایند استریل استفاده کرد . پروتئین باقی مانده بر روی تجهیزات پزشکی برای باکتری سودمند هستند که این امر باعث رشد
باکتری میشود و فرایند استریل را نافرجام می سازد ، اضافه این که این نوع از پس ماند ها بر روی تجهیزات و ابزار آلات پزشکی نشانه ای
از گونه هایی از زندگی است که موجب خطر عفونت میگرددو ریسک آن را افزایش میدهد ، جهت جلوگیری از این نوع عفونت ها شناسایی
و تمیز کردن پروتئین باقیمانده امری واجب است . محصول این کمپانی با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید شده و پروتئین های باقیمانده را
در کمترین غلظت و مقدار شناسایی میکند .
بااستفاده از تست پروتئین میتوان پروتئین های باقی مانده را از روی تغییر رنگ به سادگی شناسایی کرد . هر یک از این ویال ها در تماس
با مولکولهای ارگانیک و فلزات حاوی پروتئین تغییر رنگ داده و از قرمز به آبی تبدیل میشوند .
این تست در روند شناسایی آسان پروتیئین امکان شناسایی باقیمانده پروتئین بر روی ابزار بدون انجام فرایند و عمل خاص دیگری فراهم
میکند .
این مایع به باقی ماندن پروتئین بر روی محصولات پزشکی و غذایی حساس است و به سایر باقی مانده ها پاسخ مثبت نمیدهد.