تست خون / هموتست

یک اندیکاتور معیاری است که با آرامش خاطر میتوان آنرا
در بیمارستان ها برای تعیین اثر بخش بودن و صحت عمل
شستشو و ضدعفونی قبل از فرایند استریل استفاده کرد
. خون باقی مانده بر روی تجهیزات پزشکی ، فرایند
استریل را نافرجام می سازد.
جهت جلوگیری از این نوع عفونت ها شناسایی و تمیز
کردن خون باقیمانده امری واجب است . محصول این
کمپانی با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید شده خون
باقیمانده را در کمترین غلظت و مقدار شناسایی میکند .
بااستفاده از تست خون میتوان خون های باقی مانده را از
روی تغییر رنگ به سادگی شناسایی کرد بدین گونه که در
تماس با مولکولهای ارگانیک و فلزات حاوی خون تغییر رنگ
داده و به آبی تغییر رنگ میدهند .
این تست در روند شناسایی آسان خون امکان شناسایی
باقیمانده خون بر روی ابزار بدون انجام فرایند و عمل خاص
دیگری فراهم میکند .
این مایع به باقی ماندن خون بر روی محصولات پزشکی و
غذایی حساس است و به سایر باقی مانده ها پاسخ
مثبت نمیدهد.