تست بیولوژیکال پلاسما

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک دیسک
اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و اندیکاتور میباشد .
در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال
پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .
دمای مناسب انکوباتور برای پلاسما 57 درجه سانتی گراد میباشد . همچنین زمان مورد نیاز برای
قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای پلاسما 24 تا 48 ساعت می باشذ .