تست بیولوژیکال بخار

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک
دیسک اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت اندیکاتور  میباشد .
در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال
پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .
دمای مناسب انکوباتور برای بخار 57 درجه سانتی گراد و برای اتیلن اکساید 37 درجه سانتی
گراد میباشد . همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای بخار و گاز اتیلن
اکساید به ترتیب 24 و 48 ساعت می باشذ .