تست بیولوژیکال اتیلن اکساید

بیولوژیکال ها به صورت ویال های پلاستیکی همراه با برچسب اندیکاتور کلاس 1 حاوی یک دیسک
اسپور با جمعیت میکروبی مختلف و یک کپسول شیشه ای حاوی محیط کشت و اندیکاتور  میباشد .
در این نوع اندیکاتور ها پس از طی فرآیند استریلیزاسیون با شکستن بخش شیشه ای ویال
پلاستیکی آنرا درون انکوباتور قرار میدهند .
دمای مناسب انکوباتور برای بخار 57 درجه سانتی گراد و برای اتیلن اکساید 37 درجه سانتی گراد
میباشد . همچنین زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن ویال در انکوباتور برای بخار و گاز اتیلن اکساید به
ترتیب 24 و 48 ساعت می باشذ .