تست بوویدیک پکی و نواری

در آزمون بویدیک که بصورت روزانه انجام میشود بایستی قبل از شروع به کار دستگاه اتوکلاو یک سیکل خالی
روشن شود و تست بوی دیک درون دستگاه قرار گیرد . تست بویدیک عملکرد دستگاه ، پمپ وکیوم و فشار بخار
و دما را بررسی میکند .
در صورتیکه تمامی موارد مورد بررسی قرار گرفت و مشکلی نبود رنگ آبی به سمت مشکی تغییر پیدا میکند .
در بویدیک کارتی تمامی اطلاعات از قبیل نام بیمارستان ، شماره اتوکلاو ، تاریخ ، نام کاربر و غیره پشت کارت
قابل یاددشت است