دستگاه انکوباتور سریع مینی

دستگاه انکوباتور سریع یک خوانش گر است که بر پایه
تغییر فلوئورسنت برای اندیکاتورهای بیولوژیک فوق
سریع مورد استفاده قرار میگیرد و زمان انکوبه کردن
بیولوژیکال را به نسبت نوع بیولوژیکال در زمان های 3
ساعت و 2 ساعت و یک ساعت انکوبه میکند .
دارای پرینتر میباشد و جهت بهره وری بیشتر و ذخیره
اطلاعات امکان اتصال به کامپیوتر نیز وجود دارد .