اندیکاتور کلاس 5 پر شونده

اندیکاتور کلاس پرشونده جهت پایش فرآیند های استریلیزاسیون در داخل بسته ها و یا وسایل قرار
میگیرند و تنها بایستی برای اجسام جامد و متخلخل استفاده شوند . این اندیکاتور ها صرفا اطلاعاتی
مبنی بر استریل بودن بسته ها در نقاطی از استریلایزر که در آنها قرار گرفته اند را ارائه میدهند.
توصیه میشود این اندیکاتور ها را در درونی ترین قسمت بسته ها که نفوذ عامل استریل کننده در درون
آنها به سختی صورت میگیرد جاسازی نمود.
از اندیکاتور های شیمیایی در کنترل روزانه فرآیند های استریلیزاسیون استفاده میشود . مزیت این گونه
اندیکاتور ها،زمان پاسخ دهی کوتاه انهاست و بنابراین بعد از پایان فرآیند میتوان بلافاصله از صحت عملکرد
فرایند استریل پک اطمینان حاصل کرد . اندیکاتور کلاس 5 بعلت دقت عملکرد بالا همراه با بیولوژیکال در
پک های حاوی ایمپلنت استفاده میشوند.