اندیکاتور فور (حرارت خشک )

اندیکاتور های شیمیایی فور یا حرارت خشک جهت پایش فرآیند استریلیزاسیون است .این اندیکاتور
ها صرفا اطلاعاتی مبنی بر استریل بودن بسته ها در نقاطی از استریلایزر که در آنها قرار گرفته اند
را ارائه میدهند.
از اندیکاتور های شیمیایی در کنترل روزانه فرآیند های استریلیزاسیون استفاده میشود . مزیت این
گونه اندیکاتور ها،زمان پاسخ دهی کوتاه انهاست و بنابراین بعد از پایان فرآیند میتوان بلافاصله از
صحت عملکرد فرایند استریل پک اطمینان حاصل کرد .